Prawo cywilne

Zasadniczym trzonem prawa cywilnego jest kodeks cywilny, który składa się z trzech następujących elementów: podmiotu działającego w ramach prawa, przedmiotu regulacji oraz metody regulacji stosunków prawnych. Prawo cywilne opiera się również na określonych zasadach. Pierwszą zasadą jest zasada autonomii podmiotów, drugą zasada nietolerancji.
Prawo cywilne reguluje na zasadzie równości stron, reguluje stosunki osobowe i majątkowe i obywatelskie, normuje stosunki prawne, które nie mają charakteru majątkowego, chroni dobra osobiste wszystkich obywateli. Należy również zaznaczyć, że źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zawarta w Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami. Natomiast kodeks cywilny obejmuje prawo cywilne, prawo rzeczowe i prawo spadkowe.

Z prawa cywilnego wyodrębniły się następujące działy: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe i prawo rodzinno opiekuńcze. Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą, a pracownikami, a zaś prawo rodzinno opiekuńcze dotyczy zawarcia i ustania małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, relacji dzieci – rodzice, spraw majątkowych, które dotyczą całej rodziny, regulują stosunek adopcji i przysposobienia, ustala władzę rodzicielską (alimenty), reguluje spadek (testament lub dziedziczenie ustawowe) oraz prawo do opieki nad osobami niepełnosprawnymi i wiele innych przypadków.